Robi Bútor Nagykereskedés - bútor, akciós bútor, konyhabútor, bababútor, szekrénysor, sarokgarnitúra, kanapé, ülőgarnitúra, hálószoba bútor

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek:

1.)A szerződés:

Természetes személy vagy gazdasági társaság (továbbiakban Vevő) és a ROBI NAGYKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - mint kereskedő (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és előleg összeg megfizetésével lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Az Eladó köteles a megrendelt bútort vagy bútorokat, a MEGRENDELŐ NYOMTATVÁNYON vagy ÁRAJÁNLAT visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül ( ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el ) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó magára nézve kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételein, különösen az ár tekintetében, és a szállítás feltételein nem változtat. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy hamis-téves-valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.


2.)Az áru megrendelésének időpontja:

az az időpont, amikor megrendelését személyesen telephelyünkön aláírta vagy rendelését interneten e-mailben árajánlatkérésen keresztül hozzánk eljuttatta és az arra válaszként kapott árajánlatban feltüntetett előleg összeget valamilyen módon megfizette. Ezzel egyidejűleg a megrendelő és a ROBI NAGYKER KFT. között adásvételi szerződés jön létre vagy táv-szerződés.

Az Internet-szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ilyen esetben javasoljuk tisztázni a problémát ügyfélszolgálatunkkal.

A vételár a termékek mellett feltüntetett Ft ár. Az árak bruttóban értendőek, tehát az ÁFA-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A kiszállítás költségei az Általános tájékoztató menüpontban találhatóak meg. Az internetes oldalunkon lévő terméknél feltüntetett képek nem minden esetben adják vissza a termék pontos mását, ill. a szövetminták-faminták,fényképek a felhasználók monitorain a képernyőbeállítások egyediségei miatt nem mindig valósághű színeket adnak vissza. Ezek rajtunk kívülálló hibák amikért felelősséget nem vállalunk.


3.)A megrendelés módja:

A Vevő választása szerint a bútort a Weboldalunkon vagy a raktárunkban, kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy a megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy lehetőség szerint a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadta.


4.)A teljesítés módja és formátuma

Az Eladó akkor tekintheti teljesítettnek a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt értesítette. A vevőt az áru megérkezéséről történő értesítése elsődlegesen mindig telefonon élőszóban történik. A telefonon értesített vásárló igazoltan kiértesítettnek tekintendő. Ha telefonon nem sikerül a vásárló értesítése, akkor másodlagosan elektronikus levél formájában is értesítjük. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési elérhetőségeit bármely okból megváltoztatja, úgy köteles az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.


5.)Átadás-átvétel

Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 8 munkanapon belül történik az Eladó telephelyén vagy igény esetén - külön díjazás ellenében - házhoz szállítással.

Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételár hátralékot - vagy az eladónak személyesen, vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt - maradéktalanul megfizesse. Amennyiben a 8 munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és a termék vételár hátralék értékét nem fizeti ki, akkor az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort újra értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani. Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy az Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellet jogosult napi 1000 Ft.+ áfa/négyzetméter tárolási-őrzési költség felszámítására, melyet Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételár hátralékkal egyidejűleg az Eladó részére megfizetni. Ha a terméket hosszabb időtartam elteltével sem szállítja el a megrendelő, akkor az eladó akár zálogjoggal is élhet. A bútor átadásával, vagy az a meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át. A termék vételárát meghaladó követelését az eladó többlet költségei matt, a vevővel szemben közjegyzői/bírósági/végrehajtási eljárás keretében érvényesítheti.

A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok sértetlenségét- telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket és tartozékokat. Amennyiben a bútor megfelel az eredeti rendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban - e-mailben - kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja. A bútor amikor kikerül raktárunkból akkor minden esetben fotók készülnek a kiadott termékről, amelyekkel későbbiekben tisztázhatóak esetleges vitatható hiányosságokra irányuló kérdések. Az elszállító gépjármű rendszáma és a sofőr aláírása is rögzítésre kerül a terméket kísérő dokumentumok átadásakor.

6.)Fizetési feltételek

A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, teljes egészében befolyt az Eladóhoz. 1.000.000.-Ft feletti vásárlás esetén 50% az előleg , míg az alatt a minimális előleg összege a vételár 30%-a. Az előleg és hátralék fizetése történhet banki átutalással vagy banki befizetéssel vagy akár a személyes megrendeléskor a telephelyen történő kp. fizetéssel is. Amennyiben a Vevő az Eladó felé történő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles a rendelést elindítani vagy teljesíteni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni.


7.)A szállítási határidő átlagosan maximum 4 - 13 hét.

Az ettől eltérő szállítási határidőket az eladó külön jelezi a megrendelés érvényesítése előtt, írásban. Az eladó a bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartja és a gyártók által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállal !


8.)Személyes adat védelem

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A ROBI NAGYKER Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (Pl. szállítók,szerelők) átadja. Az alvállalkozók a ROBI NAGYKER Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott e-mail címen a ROBI NAGYKER Kft. ügyfeleit jövőbeni akcióiról, ajánlatairól értesítheti.

Az alábbi jogszabályokból tájékozódhat minden vásárlónk az adatkezelés törvényes kereteiről:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


Cégünk személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a robi@robinagyker.hu címen. A személyes adatok törlését a robi@robinagyker.hu címen lehet kérni.


9.)Szavatosság és jótállás:

A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve - amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül - jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk.biztosít bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén . A garanciális ügyintézés további részleteire a Ptk-ban a 49/2003.(VII.30) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX.22) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

A Vevő szavatossági,illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:
- nem tartották be a bútor kezelési-, használati-,illetve karbantartási-utasításait,
- a bútort nem rendeltetésszerűen használták, A rendeltetésszerű használat körébe tartozik a bútorvevő
általi elhelyezése, tárolása körülményeinek megfelelő biztosítása is
- a bútort megváltoztatták, átalakították,
- alkatrész (kárpit stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
- ha házhoz szállítást nem az Eladó megbízottjai végezték, (Vevő általi szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)
- A csomagolóanyag nem szakszerű eltávolításával okozott sérülésekért az eladó csak akkor felel, ha a csomagolóanyag eltávolításában megbízottja, vagy munkavállalója működött közre.
- a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

Vevő a szállítólevél aláírásával kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette,és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor a magyar nyelvű jótállási jegyet, számlát- eredeti iratokban átvette.


10.)Elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően (a Vevő értesítését követő 8 munkanapon belül) a vásárlástól elállni. Erről az eladót vagy elektronikusan vagy az ügyfélszolgálaton keresztül kell bizonyíthatóan tájékoztatni. Ha a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai címünkre vagy e-mail elérhetőségünkre. Robinagyker Kft. Budapest, Régivám köz 8, 1174 E-mail: robi@robinagyker.hu

Ha a vásárló az árut visszaküldi vagy személyesen átadja az eladó telephelyén, a vásárlást igazoló számla eredeti példányát is mellékelni szükséges. Kérjük, hogy az áru visszaküldését ügyfélszolgálatunkkal előzetesen egyeztesse. A vételár visszafizetése készpénzben, vagy átutalással történik. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. A termék visszaküldésének napjától számítva 14 naptári nap áll rendelkezésére az eladónak a termék ár visszaszolgáltatására.

FONTOS!
Minden esetben az eladó a bútor tényleges árát fizeti vissza, a hozzákapcsolódó szállítással, bonyolítással kapcsolatos költségek levonásával. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Online vásárlás esetén a vásárló az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Figyelem! Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt(átvételt) követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Táv szerződés- egyedi bútor rendelés esetén az elállás joga nem érvényesíthető. ( AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK ) Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében: - amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó igénye alapján, a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termék- árajánlat által teljesített megrendelés.-amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Kiszállított terméket érintő elállás esetén, a vásárló köteles a termék vásárlóhoz történő szállításával és onnan visszaküldésével kapcsolatos költségeket állni. A vételár visszafizetését csak a használatba nem vett, hiánytalanul, sérülésmentesen, sértetlen csomagolással visszaszolgáltatott termék(-ek) esetén teljesítjük. Lapra szerelt terméket összeszerelt állapotban nem áll módunkban visszavásárolni.
Gyártók
Új termékeink július hónapban
Nettó:57.700Ft.Bruttó:73.280Ft.
Nettó:52.400Ft.Bruttó:66.550Ft.
Nettó:499.400Ft.Bruttó:634.240Ft.
Nettó:39.820Ft.Bruttó:50.570Ft.
Nettó:293.200Ft.Bruttó:372.360Ft.
Nettó:33.500Ft.Bruttó:42.550Ft.
Nettó:362.900Ft.Bruttó:460.880Ft.
Nettó:39.820Ft.Bruttó:50.570Ft.
Nettó:33.500Ft.Bruttó:42.550Ft.
Nettó:96.700Ft.Bruttó:122.810Ft.

Bejegyzések a blogról